Tổ chức đấu giá thuê bến bãi trông giữ xe năm 2019

Tổ chức đấu giá thuê bến bãi trông giữ xe năm 2019 ( từ ngày 01-01-2019 đến ngày 31-12-2019) tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà.